644 publications
Dia danh và tài liêu luu trũ vê làng xã Bac-Kỳ
90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt-Nam = 90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam
De la Réunion à l'Inde française
Liber Amicorum
The Vārāṇasīmāhatmya
The Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa of Kauṇḍabhaṭṭa
Hanoï après la guerre