645 publications
Dò̂ng Khánh đia dư chí = Géographie descriptive de l'empereur Dong Khanh = The descriptive geography of the Emperor Dong Khanh
Dia danh và tài liêu luu trũ vê làng xã Bac-Kỳ
90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt-Nam = 90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Vietnam
De la Réunion à l'Inde française
Mémoires de l'Inde
The Vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa of Kauṇḍabhaṭṭa
The Vārāṇasīmāhatmya