Traditional hakka society series (en chinois)
Lineages, the economy and customs in Ninghua county volume
1
Date de publication
Auteur publication

Lineages, the economy and customs in Ninghua county volume
2
Date de publication
Auteur publication

Shaozhou fu de zongjiao, shehui yu jingji = Religion, society, and the economy in Shaozhou volume 1
Date de publication
Shaozhou fu de zongjiao, shehui yu jingji = Religion, society, and
the economy in Shaozhou volume 2
Date de publication