Ngô Gia Van Phai
Hoàng Lê nhất thống chí = Unification du Royaume sous les Lê, Tome 2
Date de publication
Auteur publication
Hoàng Lê Nhât Thông Chí = Unification du Royaume sous les Lê, Tome 1
Date de publication
Auteur publication